سفارش تبلیغ
صبا ویژن

از دانش تا هنر
 

 میکروامولسیون

استفاده ازمیکروامولسیون بااستفاده ازحلالهای متانول،اتانول و1- بوتانول برای حل مشکل ویسکوزیته بالای روغنهای گیاهی نیز موردتحقیق وبررسی قرارگرفته است. میکروامولسیونها ایزوتروپیک،شفاف وازلحاظ ترمودینامیکی پایدار هستند و ازذرات روغن،آب و سورفکتانت واغلب مقادیرکمی مولکولهای آمفیفیلیک که به آنها کوسورفکتنت میگویند،تشکیل میشود.

ترانس استریفیکاسیون

 ترانس استریفیکاسیون عبارت است از واکنش دادن یک روغن گیاهی یاجربی حیوانی بایک الکل برای تولیداستربه عنوان بیودیزل وگلیسرول میباشد .

درترانس استریفیکاسیون که به آن الکلیزیز16هم گفته میشود،الکل استربایک الکل دیگردرطی فرایند جایگزین میگردد . این فرایندشبیه فرایند هیدرولیز است بااین تفاوت که به جای آب الکل جایگزین میشود. الکلهای مناسب عبارتند ازمتانول،اتانول ،پروپانول وبوتانول. ازبین این الکلها اتانول ومتانول معمولترند وازبین این دومتانول ارزانتر ودارای مزایای فیزیکی وشیمیایی بیشترنسبت به اتانول است.بیودیزلها رامیتوان ازطریق ترانس استریفیکاسیون تولیدو به عنوان سوخت موتورهای دیزل مصرف نمود.

 


[ چهارشنبه 93/10/24 ] [ 4:9 عصر ] [ شـــــــــهـرناز ] [ نظر ]

 

چهار روش اصلی برای تولید واستفاده بیودیزل ازروغنهای نباتی شامل 4 روش میباشد:

 استفاده مستقیم ازروغنهای گیاهی به عنوان سوخت

میکروامولسیون

 پیرولیز

 ترانس استریفیکاسیون

روش استفاده مستقیم ازروغنهای گیاهی بهعنوان سوخت دارای مزایایی ازجمله راحتی درحمل ونقل،محتوی حرارتی مناسب،وجودمنابع فراوان وتجدیدپذیری آنها می باشد. اما استفاده ازاین موادبدلیل خورندگی بیش ازحدقطعات متحرک بواسطه بالابودن ویسکوزیته،نقص درسیستم احتراق موتوربه واسطه آلاینده های موجود درروغن،آلودگی زودهنگام روغنهای روانساز،فراریت کم وپایین بودن ضریب اشتعال، فعالیت شیمیایی هیدروکربنهای غیراشباع،تشکیل رسوب کربن برروی قطعات موتور وچسبندگی رینگهای روغن بامعایبی همراه است. لذا استفاده مستقیم ازاین موادمناسب نبوده ونیازمند تغییردرخواص آنها است ازرایجترین روش درصنعت برای تولید سوخت ازروغنهای گیاهی وچربیهای حیوانی ترانس استریفیکاسیون است.

پیرولیزیز

درروش پیرولیزیز اعمال تغییرات شیمیایی بااستفاده ازحرارت درحضورهوا یانیتروژن صورت میگیرد.تحقیقات زیادی درپیرولیزیز روغنها درجهت استفاده به عنوان سوخت دیزل انجام پذیرفته است. بازساخت حرارتی روغنهاباعث تهیه چندین گروه ازمواد میگردد ازجمله: آلکانها،آلکنها،آلکادینها ،آروماتیکها واسیدهای کربوکسیلیک.

انواع مختلف روغنهای گیاهی تحت بازساخت حرارتی،تغییرات متفاوتی درساختارشان ایجادمیگردد. به عنوان مثال پیرولیزیز روغن سویا دارای79 % کربن و12 % هیدروژن میباشد. این محصول به دست آمده همچنین دارای ویسکوزیته پایین و عدد ستان بالا در مقایسه باروغنهای گیاهی خالص است. اگرچه درفرایندپیرولیزیز روغنهای گیاهی مقادیرقابل قبول گوگرد،آب،رسوبات ومیزان خوردگی مس و مقادیر غیرقابل قبول خاکستر،پسماند کربن ونقطه ابری شدن حاصل میگردد. علاوه براین م