سفارش تبلیغ
صبا ویژن

از دانش تا هنر
 

 میکروامولسیون

استفاده ازمیکروامولسیون بااستفاده ازحلالهای متانول،اتانول و1- بوتانول برای حل مشکل ویسکوزیته بالای روغنهای گیاهی نیز موردتحقیق وبررسی قرارگرفته است. میکروامولسیونها ایزوتروپیک،شفاف وازلحاظ ترمودینامیکی پایدار هستند و ازذرات روغن،آب و سورفکتانت واغلب مقادیرکمی مولکولهای آمفیفیلیک که به آنها کوسورفکتنت میگویند،تشکیل میشود.

ترانس استریفیکاسیون

 ترانس استریفیکاسیون عبارت است از واکنش دادن یک روغن گیاهی یاجربی حیوانی بایک الکل برای تولیداستربه عنوان بیودیزل وگلیسرول میباشد .

درترانس استریفیکاسیون که به آن الکلیزیز16هم گفته میشود،الکل استربایک الکل دیگردرطی فرایند جایگزین میگردد . این فرایندشبیه فرایند هیدرولیز است بااین تفاوت که به جای آب الکل جایگزین میشود. الکلهای مناسب عبارتند ازمتانول،اتانول ،پروپانول وبوتانول. ازبین این الکلها اتانول ومتانول معمولترند وازبین این دومتانول ارزانتر ودارای مزایای فیزیکی وشیمیایی بیشترنسبت به اتانول است.بیودیزلها رامیتوان ازطریق ترانس استریفیکاسیون تولیدو به عنوان سوخت موتورهای دیزل مصرف نمود.

 


[ چهارشنبه 93/10/24 ] [ 4:9 عصر ] [ شـــــــــهـرناز ] [ نظر ]

 

چهار روش اصلی برای تولید واستفاده بیودیزل ازروغنهای نباتی شامل 4 روش میباشد:

 استفاده مستقیم ازروغنهای گیاهی به عنوان سوخت

میکروامولسیون

 پیرولیز

 ترانس استریفیکاسیون

روش استفاده مستقیم ازروغنهای گیاهی بهعنوان سوخت دارای مزایایی ازجمله راحتی درحمل ونقل،محتوی حرارتی مناسب،وجودمنابع فراوان وتجدیدپذیری آنها می باشد. اما استفاده ازاین موادبدلیل خورندگی بیش ازحدقطعات متحرک بواسطه بالابودن ویسکوزیته،نقص درسیستم احتراق موتوربه واسطه آلاینده های موجود درروغن،آلودگی زودهنگام روغنهای روانساز،فراریت کم وپایین بودن ضریب اشتعال، فعالیت شیمیایی هیدروکربنهای غیراشباع،تشکیل رسوب کربن برروی قطعات موتور وچسبندگی رینگهای روغن بامعایبی همراه است. لذا استفاده مستقیم ازاین موادمناسب نبوده ونیازمند تغییردرخواص آنها است ازرایجترین روش درصنعت برای تولید سوخت ازروغنهای گیاهی وچربیهای حیوانی ترانس استریفیکاسیون است.

پیرولیزیز

درروش پیرولیزیز اعمال تغییرات شیمیایی بااستفاده ازحرارت درحضورهوا یانیتروژن صورت میگیرد.تحقیقات زیادی درپیرولیزیز روغنها درجهت استفاده به عنوان سوخت دیزل انجام پذیرفته است. بازساخت حرارتی روغنهاباعث تهیه چندین گروه ازمواد میگردد ازجمله: آلکانها،آلکنها،آلکادینها ،آروماتیکها واسیدهای کربوکسیلیک.

انواع مختلف روغنهای گیاهی تحت بازساخت حرارتی،تغییرات متفاوتی درساختارشان ایجادمیگردد. به عنوان مثال پیرولیزیز روغن سویا دارای79 % کربن و12 % هیدروژن میباشد. این محصول به دست آمده همچنین دارای ویسکوزیته پایین و عدد ستان بالا در مقایسه باروغنهای گیاهی خالص است. اگرچه درفرایندپیرولیزیز روغنهای گیاهی مقادیرقابل قبول گوگرد،آب،رسوبات ومیزان خوردگی مس و مقادیر غیرقابل قبول خاکستر،پسماند کربن ونقطه ابری شدن حاصل میگردد. علاوه براین مراحل تهیه شیمیایی دراین روش،شبیه به مراحل تهیه سوختهای دیزل مشتق شده ازنفت است وباخروج اکسیژن درهنگام فرایندحرارتی،مزایای زیست محیطی استفاده از روغنهای اکسیژندار ازبین میرود.

منابع:

مقاله بررسی تأثیرسوخت گیاهی بیواتانول برچندویژگی مهم سوختی بنزین ، قبادیان و...

مقاله تولیدبیودیزل ازروغنهای پسماندخوراکی ،قبادیان

مقاله تولید سوخت بیودیزل از روغن پسماند با استفاده از روش ترانس استریفیکاسیون،باقرپور و...

مقاله مقایسه خصوصیات فیزیکی وشیمیایی متیل استرروغن سویابه عنوان بیودیزل باسوخت دیزل مرسوم درایران ، مشهدی میغانی و...

 


[ چهارشنبه 93/10/24 ] [ 4:6 عصر ] [ شـــــــــهـرناز ] [ نظر ]

 

کاربردهای بیودیزل

 در انگلستان چندینشرکت راه‌اهن از بیودیزل 20 درصد بعنوان سوخت لوکوموتیو استفاده می‌کنند. نیز یکشرکت هوانوردی در کشور چک از بیودیزل بعنوان سوخت موتور جت بهره می‌برد. البتهمی‌توان از بیودیزل برای گرم کردن نیز استفاده نمود که این موجب کاهش قابل ملاحظه  انتشار گاز‌های گلخانه‌ای گردد.

بیودیزل دارای خواص روغن‌‌کاری بهتر و عدد اکتان بالاتری نسبت به دیزل‌هایپالایشگاهی است. بیودیزل بعلاوه پوسیدگی سیستم سوخت‌رسانی را کاهش می‌دهد، و درسطوح پایین و فشار بالا باعث افزایش عمر مفید سیستم سوخت رسانی می‌گردد. 

اثر بیودیزل بر طبیعت

گاز های گلخانه ای را به شدت کاهش می دهد

 
چرخه ی زندگی این سوخت به جای چند میلیون سال ، چند سال است

سولفور ، ام تی بی ای و ترکیبات فرار نسبت به گذشته کمتر می شود

 
به طور کلی ضریب آلوده سازی بیودیزل 100% پایین تر از دیزل می باشد

کشاورزی را توسعه و نرخ بیکاری را در برخی کشور ها کاهش می دهد

مقایسهانتشاراتاگزوزدرهنگاماستفادهازبیودیزلوسوختدیزل

 

B20

B100

نوعموادمنتشره

%30-

%93-

هیدروکربنهاینسوخته

%20-

%50-

منوکسیدکربن

%22-

%30-

ذراتمعلق

%2+

%13+

اکسیدهاینیتروژن

%20-

%100-

گوگرد