سفارش تبلیغ
صبا ویژن

از دانش تا هنر
 

 میکروامولسیون

استفاده ازمیکروامولسیون بااستفاده ازحلالهای متانول،اتانول و1- بوتانول برای حل مشکل ویسکوزیته بالای روغنهای گیاهی نیز موردتحقیق وبررسی قرارگرفته است. میکروامولسیونها ایزوتروپیک،شفاف وازلحاظ ترمودینامیکی پایدار هستند و ازذرات روغن،آب و سورفکتانت واغلب مقادیرکمی مولکولهای آمفیفیلیک که به آنها کوسورفکتنت میگویند،تشکیل میشود.

ترانس استریفیکاسیون

 ترانس استریفیکاسیون عبارت است از واکنش دادن یک روغن گیاهی یاجربی حیوانی بایک الکل برای تولیداستربه عنوان بیودیزل وگلیسرول میباشد .

درترانس استریفیکاسیون که به آن الکلیزیز16هم گفته میشود،الکل استربایک الکل دیگردرطی فرایند جایگزین میگردد . این فرایندشبیه فرایند هیدرولیز است بااین تفاوت که به جای آب الکل جایگزین میشود. الکلهای مناسب عبارتند ازمتانول،اتانول ،پروپانول وبوتانول. ازبین این الکلها اتانول ومتانول معمولترند وازبین این دومتانول ارزانتر ودارای مزایای فیزیکی وشیمیایی بیشترنسبت به اتانول است.بیودیزلها رامیتوان ازطریق ترانس استریفیکاسیون تولیدو به عنوان سوخت موتورهای دیزل مصرف نمود.

 


[ چهارشنبه 93/10/24 ] [ 4:9 عصر ] [ شـــــــــهـرناز ] [ نظر ]

 

چهار روش اصلی برای تولید واستفاده بیودیزل ازروغنهای نباتی شامل 4 روش میباشد:

 استفاده مستقیم ازروغنهای گیاهی به عنوان سوخت

میکروامولسیون

 پیرولیز

 ترانس استریفیکاسیون

روش استفاده مستقیم ازروغنهای گیاهی بهعنوان سوخت دارای مزایایی ازجمله راحتی درحمل ونقل،محتوی حرارتی مناسب،وجودمنابع فراوان وتجدیدپذیری آنها می باشد. اما استفاده ازاین موادبدلیل خورندگی بیش ازحدقطعات متحرک بواسطه بالابودن ویسکوزیته،نقص درسیستم احتراق موتوربه واسطه آلاینده های موجود درروغن،آلودگی زودهنگام روغنهای روانساز،فراریت کم وپایین بودن ضریب اشتعال، فعالیت شیمیایی هیدروکربنهای غیراشباع،تشکیل رسوب کربن برروی قطعات موتور وچسبندگی رینگهای روغن بامعایبی همراه است. لذا استفاده مستقیم ازاین موادمناسب نبوده ونیازمند تغییردرخواص آنها است ازرایجترین روش درصنعت برای تولید سوخت ازروغنهای گیاهی وچربیهای حیوانی ترانس استریفیکاسیون است.

پیرولیزیز

درروش پیرولیزیز اعمال تغییرات شیمیایی بااستفاده ازحرارت درحضورهوا یانیتروژن صورت میگیرد.تحقیقات زیادی درپیرولیزیز روغنها درجهت استفاده به عنوان سوخت دیزل انجام پذیرفته است. بازساخت حرارتی روغنهاباعث تهیه چندین گروه ازمواد میگردد ازجمله: آلکانها،آلکنها،آلکادینها ،آروماتیکها واسیدهای کربوکسیلیک.

انواع مختلف روغنهای گیاهی تحت بازساخت حرارتی،تغییرات متفاوتی درساختارشان ایجادمیگردد. به عنوان مثال پیرولیزیز روغن سویا دارای79 % کربن و12 % هیدروژن میباشد. این محصول به دست آمده همچنین دارای ویسکوزیته پایین و عدد ستان بالا در مقایسه باروغنهای گیاهی خالص است. اگرچه درفرایندپیرولیزیز روغنهای گیاهی مقادیرقابل قبول گوگرد،آب،رسوبات ومیزان خوردگی مس و مقادیر غیرقابل قبول خاکستر،پسماند کربن ونقطه ابری شدن حاصل میگردد. علاوه براین مراحل تهیه شیمیایی دراین روش،شبیه به مراحل تهیه سوختهای دیزل مشتق شده ازنفت است وباخروج اکسیژن درهنگام فرایندحرارتی،مزایای زیست محیطی استفاده از روغنهای اکسیژندار ازبین میرود.

منابع:

مقاله بررسی تأثیرسوخت گیاهی بیواتانول برچندویژگی مهم سوختی بنزین ، قبادیان و...

مقاله تولیدبیودیزل ازروغنهای پسماندخوراکی ،قبادیان

مقاله تولید سوخت بیودیزل از روغن پسماند با استفاده از روش ترانس استریفیکاسیون،باقرپور و...

مقاله مقایسه خصوصیات فیزیکی وشیمیایی متیل استرروغن سویابه عنوان بیودیزل باسوخت دیزل مرسوم درایران ، مشهدی میغانی و...

 


[ چهارشنبه 93/10/24 ] [ 4:6 عصر ] [ شـــــــــهـرناز ] [ نظر ]

 

کاربردهای بیودیزل

 در انگلستان چندینشرکت راه‌اهن از بیودیزل 20 درصد بعنوان سوخت لوکوموتیو استفاده می‌کنند. نیز یکشرکت هوانوردی در کشور چک از بیودیزل بعنوان سوخت موتور جت بهره می‌برد. البتهمی‌توان از بیودیزل برای گرم کردن نیز استفاده نمود که این موجب کاهش قابل ملاحظه  انتشار گاز‌های گلخانه‌ای گردد.

بیودیزل دارای خواص روغن‌‌کاری بهتر و عدد اکتان بالاتری نسبت به دیزل‌هایپالایشگاهی است. بیودیزل بعلاوه پوسیدگی سیستم سوخت‌رسانی را کاهش می‌دهد، و درسطوح پایین و فشار بالا باعث افزایش عمر مفید سیستم سوخت رسانی می‌گردد. 

اثر بیودیزل بر طبیعت

گاز های گلخانه ای را به شدت کاهش می دهد

 
چرخه ی زندگی این سوخت به جای چند میلیون سال ، چند سال است

سولفور ، ام تی بی ای و ترکیبات فرار نسبت به گذشته کمتر می شود

 
به طور کلی ضریب آلوده سازی بیودیزل 100% پایین تر از دیزل می باشد

کشاورزی را توسعه و نرخ بیکاری را در برخی کشور ها کاهش می دهد

مقایسهانتشاراتاگزوزدرهنگاماستفادهازبیودیزلوسوختدیزل

 

B20

B100

نوعموادمنتشره

%30-

%93-

هیدروکربنهاینسوخته

%20-

%50-

منوکسیدکربن

%22-

%30-

ذراتمعلق

%2+

%13+

اکسیدهاینیتروژن

%20-

%100-

گوگرد

%13-

%80-

PAH

%50-

%90-

nPAH

%10-

%50-

ازن

 

 

فراورده های جانبی بیودیزل

گلیسیرین محصول جانبی واکنش بیودیزل می باشد

 
گلیسیرین حاصل در این فرایند خواص مطلوبی نداشته و در مرحله اول صرفاً صنعتی می باشد.

 
کارخانه تصفیه بیودیزل 100% گلیسیرین تولید می نماید

 
درجات خالص گلیسیرین (7/99%)می تواند به عنوان ماده خام در سایر بخش های صنعتی مثل محصولات غذایی دارویی ،آرایشی،خمیردندان،دارو،غذای حیوانات ،پلاستیک تنباکو و امولوسیون کننده ها مورد استفاده قرار گیرد.

 
گلیسیرین به عنوان فرآورده جانبی بیودیزل یکی از عمده ترین ترکیبات مورد نیاز مواد آرایشی و بهداشتی در جهان است. مصارف دیگر گلیسیرین نیز در حال گسترش اند از جمله در صنایع کشاورزی به عنوان بارور کننده ی دانه گیاهان ، در صنایع رنگ به عنوان عامل پولیش، در صنعت تولید پلاستیک به عنوان نرم کننده و یا عامل پخت ، در صنعت الیاف و کاغذ به عنوان عامل نرم کننده و کشسانی ، به عنوان حلال استخراج در صنعت غذایی همچون چای و قهوه ، در صنعت چاپ و تکثیر به عنوان حلال جوهر ، به عنوان بایندر قرص ها یا حلال داروها در داروسازی ، در صنعت ساختمان در تولید عایق ها ، در صنعت الکترونیک به عنوان خازن ها الکترولیتی و در نهایت در صنایع نظامی جهت تولید مشتقات نیترو گلیسیرین.

منابع:

مقاله بررسی تأثیرسوخت گیاهی بیواتانول برچندویژگی مهم سوختی بنزین ، برات قبادیان - هادی رحیمی- امیدشاکری وامیدجلالی

مقاله تولیدبیودیزل ازروغنهای پسماندخوراکی ، برات قبادیان

مقاله تولید سوخت بیودیزل از روغن پسماند با استفاده از روش ترانس استریفیکاسیون، حسین باقرپور ، برات قبادیان ، تیمور توکلی، عباس محمدی، مهدی فیض اله نژاد ، علی زنوزی

مقاله مقایسه خصوصیات فیزیکی وشیمیایی متیل استرروغن سویابه عنوان بیودیزل باسوخت دیزل مرسوم درایران ، حمیدمشهدی میغانی،مرتضی الماسی،حسین باخدا،مهدی محسنی فر

 


[ چهارشنبه 93/10/24 ] [ 4:2 عصر ] [ شـــــــــهـرناز ] [ نظر ]

 

بیودیزل چگونه ساخته می‌شود؟


بیودیزل را میتوان از روغنهای گیاهی تازه و یا مستعمل و چربی حیوانات تولید کرد. این گازوئیل از منابع داخلی قابل تجدید بوجود می‌آید. این سوخت، قابل تجزیه بیولوژیکی است و هنگامیکه بعنوان یک جزء ترکیبی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نیازمند حداقل تغییرات در موتور است و نسبت به گازوئیلی که جایگزینش می‌شود، سوختی پاک است.روغن‌های گیاهی می‌توانند برای تولید ترکیبات شیمیائی- که استر خوانده می‌شوند- ، با یک الکل (معمولاً متانول) ترکیب شوند. زمانیکه این استرها به منظور سوخت مورد استفاده قرار میگیرند،بیودیزل خوانده ‌شوند. گلیسیرول به عنوان یک محصول فرعی تولید می‌شود. اخیراً بیودیزل طی فرایندی با نام
Transesterificationتولید‌شود.
در این فرآیند ابتدا روغن گیاهی( یا چربی حیوانی) از فیلتر عبور داده می‌شود، سپس برای از بین بردن اسیدهای چرب آزاد،با قلیا فرآیند می‌گردد؛ بعد با یک الکل (معمولاً متانول) و یک کاتالیزور (معمولاً هیدروکسید سدیم یا پتاسیم) ترکیب می‌شود. تری گلیسریدهای روغن برای تشکیل استرها و گلیسرول واکنش شیمیایی انجام می‌دهند و بعداً‌ از یکدیگر جدا شده و مورد تصفیه قرار می‌گیرند. بیشتر تمایلاتی که امروز برای تولید بیودیزل وجود دارد ناشی از ظرفیت بسیار بالای تولید سویا،تولیدات مازاد و کاهش قیمت‌ها است. متیل سویات، یا سوی دیزل که از واکنش متانول با روغن سویا حاصل می‌شود، اصلی‌ترین شکل بیودیزل در آمریکاست.
چربیهای بلااستفاده حیوانی و روغن سوخته ( که بعنوان ” شبه گریس“ شناخته می‌شوند) نیز منابع و ذخایر خوبی هستند. این منابع از روغن سویا ارزان‌ترند و به عنوان راهی برای کاهش هزینه‌های تامین مواد اولیه در نظر گرفته می‌شوند. بادام زمینی، پنبه دانه، گل آفتاب گردان و کنولا نیز از منابع روغنی دیگرند. استرهایی که از هر یک از این منابع ساخته شده‌اند گرچه شاید در میزان انرژی عدد ستان (مشابه اکتان بنزین) یا دیگر مشابهات فیزیکی کمی متفاوت باشند اما می‌توانند با موفقیت در موتورهای گازوئیلی مورد استفاده قرار گیرند.

بازاربیودیزل
بیودیزل سوختی تقریباً ناشناخته است و برای رسیدن به استفاده تجاری گسترده، باید از موانع گوناگونی بگذرد. این سوخت می‌بایست قبل از هرگونه ورود به بازار، بر موانع نظارتی فائق آید و قیمت آن نیز رقابتی تر شود.به نقل از سازمان سوخت‌های طبیعی آمریکا، با انگیزه بالای دولت، تولید بیودیزل از دانه‌های روغنی می‌تواند به حدود 2 میلیارد بشکه در سال برسد که این رقم حدود 8 درصد مصرف بزرگراهی گازوئیل در اوایل این قرن است. بیودیزل با بازار کنونی‌اش احتمالاً‌ به عنوان سوخت مورد استفاده در ناوگان اتوبوس و کامیون‌های سنگین لحاظ می‌شود ( که در ابتدا به صورت ترکیب با گازوئیل فسیلی با استاندارد 20 درصد است.) اخیراً، هر گالن متیل سویات بیش از 2 دلار قیمت دارد و قیمت آن با گازوئیل که 65 تا 70 سنت درگالن است رقابت می‌کند. هزینه‌های تامین مواد اولیه علت 90 درصد از هزینه‌های مستقیم تولیدند که هزینه سرمایه و برگشت سرمایه را نیز شامل می‌شوند به عنوان مثال، برای تولید یک گالن بیودیزل به 7،3 پوند روغن سویا نیاز داریم که قیمت آن حدود 20 سنت برای هر پوند است.بنابراین فقط هزینه‌های تامین مواد برای تولید هر گالن متیل سویات، حداقل 1،50 دلار است که این رقم بدون احتساب هزینه‌های بازاریابی است.
تلاش می‌شود که با توسعه گیاه‌های پیوندی سویا که دارای روغن بیشتری هستند، بتوان این هزینه‌ها را کاهش داد. برای مثال، دانه‌های سویا، حدودا 20 درصد روغن دارند در حالیکه دیگر دانه‌های روغنی دارای بیش از 50 درصد روغن‌اند. ذخیره روغن دانه‌های شلغم روغنی اروپا که مورد استفاده قرار می‌گیرند حدوداً 40 درصد است.

این سوخت می تواند بخش کشاورزی را نیز به تحرک وادارد . زیرا این سوخت از روغن های گیاهی به دست می آید ، پس با تولید آن نیاز بیشتری به کاشت دانه های گیاهی است که به اشتغالزایی در بخش کشاورزی کمک می کند . نکته مهم دیگر ، امکان استفاده مجدد از روغن های گیاهی سوخته برای تولید بیودیزل است . از روغن های سوخته که در بسیاری جاها از جمله اغذیه فروشی ها به مقدار زیاد استفاده و در پایان روز دور ریخته می شوند ، می توان در تولید بیودیزل استفاده کرد . یعنی همان کاری که اکنون در مورد روغن های صنعتی انجام می شود . در حال حاضر " واحدهای تصفیه روغن دوم " روغن های مورد استفاده قرار گرفته در خودروها را پس از خریداری با کمک برخی مواد افزودنی به روغنی قابل استفاده تبدیل می کنند . به این ترتیب نه تنها این روغن ها بازیافت می شوند ، بلکه از دور ریخته شدن آنها که آلودگی های زیست محیطی را در پی دارد ، جلوگیری می شود . مواد اولیه این سوخت نیز کاملاً در دسترس و قابل تهیه است . ضمن این که کشت دانه های روغنی و کارهای جنبی که در کنار آن ایجاد می شود ، مانند بسته بندی و عرضه و تبدیل آنها به سوخت اشتغالزایی را نیز به همراه دارد .

مزایای بیودیزل

برخی ازخصوصیات جالب بیودیزل عبارتند از:

پایه گیاهی دارند وباعث افزایش تولید co2 که عامل مهم ایجادگازهای گلخانه ای هستند،نمیگردند.

وابستگی زیاد به نفت راکاهش میدهندوباعث ثبات اقتصادی بیشتری میگردند.

تجزیه پذیرند.

درمقایسه باسوخت دیزل دارای آلاینده های کمتری هستند.

تفاوت‌ها و امتیازات استفاده ازبیودیزل در مقایسه با گازوئیل:

 یکی از تفاوت‌های اساسی بین ترکیبات بیودیزل و دیزل در محتوای اکسیژن آنهاست. میزان اکسیژن موجود در دیزل صفر است درحالیکه بیودیزل حاوی 12-10 درصد وزنی اکسیژن است که باعث کاهش دانسیته انرژی وانتشار ذرات معلق می‌شود.

به علاوه میزان گوگرد موجود در بیودیزل حداکثر ppm 10 است که درصد آلایندگی آن نسبت به گازوییل مصرفی که حداقل حدود 50 ppm (گازوئیل اروپا) گوگرددارد به مراتب کمتر است و البته میزان گوگرد گازوئیل مصرفی ایران بیش از ppm 500 است.گوگرد موجود در سوخت در سیستم اگزوز موتور به اکسیدهای گوگرد و سپس بخشی ازآن به اسید سولفوریک تبدیل می‌شود.گازوئیل معمولا 40-20 درصدحجمی ترکیبات آروماتیک دارد که باعث افزایش انتشار آلاینده‌های مختلف می‌شود در حالی که بیودیزل اساسا عاری از آروماتیک‌هاست.

درگازوئیل هیچ پیونددوگانه(الکینی) وجود ندارد در حالی که در بیودیزل به دلیل وجود قابل ملاحظه محل‌های غیر اشباع، پایداری در مقابل اکسیداسیون کم می‌باشد. استفاده از بیودیزل دریک موتور گازوئیلی معمولی به کاهش اساسی هیدروکربن‌های نسوخته، منواکسید کربن وذرات معلق منجر می‌شود. با استفاده از این سوخت، از سهم کربن موجود در ذرات معلق هم کم می‌شود.افزایش ایمنی و کاهش بو و دوده تولیدی در هنگام استفاده و افزایش روانکاری موتور را از دیگر مزایای کاربردبیودیزل است. از طرف دیگر، میزان انرژی حاصل از سوختن واحد بیودیزل،33300کیلوکالری و میزان کالری ناشی گازویل حدود 24000 کیلوکالری است.

بیودیزل دارای خواص روغن‌‌کاری بهتر و عدد اکتان بالاتری نسبت به دیزل‌های پالایشگاهی است. بیودیزل بعلاوه پوسیدگی سیستم سوخت‌رسانی را کاهش می‌دهد، و درسطوح پایین و فشار بالا باعث افزایش عمر مفید سیستم سوخت رسانی می‌گردد. ارزش گرمایی بیودیزل حدود 37?27 MJ/L است. و این حدود 9 درصد کمتر از سوخت دیزل پالایشگاهی است که یک سوخت فسیلی محسوب می‌گردد.

منابع:

مقاله بررسی تأثیر سوخت گیاهی بیواتانول برچندویژگی مهم سوختی بنزین ، برات قبادیان - هادی رحیمی- امیدشاکری وامیدجلالی

مقاله تولیدبیودیزل ازروغنهای پسماندخوراکی ، برات قبادیان

مقاله تولید سوخت بیودیزل از روغن پسماند با استفاده از روش ترانس استریفیکاسیون، حسین باقرپور ، برات قبادیان ، تیمور توکلی، عباس محمدی، مهدی فیض اله نژاد ، علی زنوزی

مقاله مقایسه خصوصیات فیزیکی وشیمیایی متیل استرروغن سویا به عنوان بیودیزل باسوخت دیزل مرسوم درایران ، حمیدمشهدی میغانی،مرتضی الماسی،حسین باخدا،مهدی محسنی فر

 


[ چهارشنبه 93/10/24 ] [ 4:0 عصر ] [ شـــــــــهـرناز ] [ نظر ]

 

بیودیزل چیست؟


بیودیزل (منو اکلیل استر) یک سوخت گازوئیلی پاک است که از منابع طبیعی و قابل تجدید مانند روغن‌های گیاهی ساخته می‌شود. بیودیزل درست مانند گازوئیل نفت در موتورهای احتراقی کار می‌کند و برای این کار اصولاً هیچگونه تغییر موتوری لازم نیست. بیودیزل، ظرفیت و دامنه کار گازوئیل را حفظ می‌کند.

استفاده از بیودیزل در یک موتور گازوئیلی معمولی منجر به کاهش اساسی هیدروکربن‌های نسوخته، منواکسید کربن و ذرات معلق می‌شود. خروج اکسیدهای نیتروژن بسته به سیکل کاری و روش‌های آزمایشی، کمی کاهش و یا افزایش می‌یابد. با بکاربردن این سوخت، از سهم کربن موجود در ذرات معلق کاسته می‌شود (چون اکسیژن موجود در بیودیزل احتراق کامل به CO2 راممکنمی‌سازد).
بخش سولفات از بین می‌رود (زیرا در این سوخت اصلاً سولفور وجود ندارد) اما قسمتی محلول یا هیدروکربن به همان صورت باقی می‌ماند یا افزایش پیدا می‌کند، بنابراین بیودیزل باتکنولوژی جدیدی مانند کاتالیست‌ها (که از ذرات محلول گازوئیل می‌کاهند نه کربن جامد) و
EGR (با کربن کمتر عمر موتور بیشتر می‌شود) بسیار خوب کار می‌کند.

در حال حاضر لفظ «بیودیزل» بطور استاندارد برای "مونوآلکیل استرها" بکار برده میشود.
اغلب در محل‌هایعرضه سوخت مخلوطی از زیست دیزل به همراه یک دیزل مبتنی بر هیدروکربن ارائه می‌شود. و آن را با نام B20 یا B100 و یا عرضه می‌کنند که در اینجا عدد کنار حرف B نشاندهنده درصد بیودیزل در سوخت مورد نظر است. و مثلا در B20 حدود بیست درصد بیودیزل ومابقی دیزل مبتنی بر هیدروکربن قرار دارد.

تاریخچه استفاده از بیودیزل

سابقه استفاده از بیودیزل در موتور دیزل به ساخت اولین موتورهای دیزلبازمی‌گردد، در واقع رودلف دیزل مخترع موتور دیزل برای اولین بار از روغن بادامبرای بکار انداختن موتور دیزل خود استفاده نمود که این را میتوان اولین استفاده ازبیو دیزل در موتور دیزل نام برد.همینطور شرکت فرانسوی اتو از روغن بادام درنمایشگاه جهانی پاریس در سال 1990 میلادی در موتور دیزل خود استفاده نمود. البتهاینها همه یک سوخت زیستی هستند و به آن معنا که اشاره شد بیودیزل نیستند. پس از سال1920بود که دیزل پالایشگاهی جای روغن‌های گیاهی را در موتورهای دیزل گرفت ولی درخلال جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورها مجددا به روغن گیاهی بعنوان سوخت دیزل رویآوردند. در واقع در سال 1937 در یک دانشگاه بلژیک روشی را برای الکلیزه نمودن روغنگیاهی و تولید سوخت بیو دیزل ارائه نمود و این را می‌توان اولین تولید بیودیزل نامبرد.

نام بیودیزل اولین بار در آمریکا در سال 1992 به وسیله مؤسسه ملی بیودیزل تعیین شد و این مؤسسه پیشقدم در تجاری کردن بیودیزل در آمریکا شد.

از زمانی که روغن سویا سهم عمده ای از روغن تولیدی در آمریکا را تشکیل داد توجه به این روغن به عنوان ماده اولیه برای تولید بیودیزل گسترش پیدا کرد.

در حال حاضر در کشور ایتالیا 90 درصد از تولید بیودیزل به عنوان سوخت گرمایی مورد استفاده قرار می گیرد در کشور استرالیا و آلمان بیودیزل به صورت خالص و بدون ترکیب با سایر سوخت ها مورد استفاده قرارمی گیرد. در اروپا بیو دیزل از روغن های محصولات کشاورزی تولید و به صورت گسترده ای در انواع خودروهای دیزل استفاده می شود.

یک مؤسسه در هاوایی آمریکا از روغن های پسمانده رستوران ها که بیش از 40 تُن روغن در ماه می باشد بیودیزل تهیه کرده و برای استفاده در ادوات دیزل، خودروهای دیزل و سوخت کشتی ها عرضه می کند.

میزان تولید بیودیزل در سال 2006 در کشورهای صنعتی عبارت است از: آلمان 2681 هزارتُن، ایتالیا 858 هزار تُن، فرانسه 775 هزار تُن، انگلیس 445 هزار تُن و ... در مجموع در کشورهای اروپایی 6069 هزار تُن بیودیزل در سال 2006 تولید و عرضه شده است.

در ایران نیز تولید سوخت های گیاهی از فاضلاب و زباله هایی که منبع آلی دارند در سطح آزمایشگاهی در مواردی طراحی شده در حال بررسی و تحقیق است.

اهمیت بیودیزل

نیاز روز افزون جهان به منابع جدید انرژی به ویژه در بخش حمل و نقل، امروزه یکی از مشکلات اساسی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. به عبارتی این مشکل همانند دهه های گذشته، تنها به کشورهای وارد کننده نفت اختصاص ندارد و حتی تولید کنندگان بزرگ نفت از جمله کشور ما با مشکلات متعددی در زمینه تهیه سوخت رو به رو است. کمبود و یا به عبارتی کاهش ظرفیت پالایشی در جهان، یکی از عوامل بروز این مشکلات است، اما موضوع به همین جا ختم نمی شود، زیرا آلودگی ناشی از سوخت های فسیلی و پایان پذیر بودن آنها نیز از دیگر عواملی است که بشر را به تلاش برای دستیابی به سوخت های جانشین برای این منابع واداشته است. "بیودیزل" سوختی جدید و تجدید پذیر است که استفاده از آن در بسیاری از کشورهای دنیا متداول است. برای پرداختن بیشتر به سوخت بیودیزل و زمینه هایی که برای تولید آن در کشور وجود دارد.

ویژگیهای فیزیکی بیودیزل بسیار شبیه گازوئیل معمولی است. با این حال، خروجیهای اگزوز بیودیزل بهتر از گازوئیل معمولی است
ویژگیهای فیزیکی بیودیزل
وزن مخصوص 88/0
ویسکوزیته 20 درجه سلسیوس (سانتی استوک) 5/7
عدد ستان(اندیس ستان) 49
نقطه اتصال فیلتر سرد(درجه سلسیوس) 12-
ارزش حرارتی خالص (کیلوژول در لیتر) 33300

منابع:

مقاله بررسی تأثیرسوخت گیاهی بیواتانول برچند ویژگی مهم سوختی بنزین ، برات قبادیان - هادی رحیمی- امیدشاکری و امیدجلالی

مقاله تولید بیودیزل ازروغنهای پسماندخوراکی ، برات قبادیان

مقاله تولید سوخت بیودیزل از روغن پسماند با استفاده از روش ترانس استریفیکاسیون، حسین باقرپور ، برات قبادیان ، تیمور توکلی، عباس محمدی، مهدی فیض اله نژاد ، علی زنوزی

مقاله مقایسه خصوصیات فیزیکی وشیمیایی متیل استرروغن سویا به عنوان بیودیزل با سوخت دیزل مرسوم درایران ، حمیدمشهدی میغانی،مرتضی الماسی،حسین باخدا،مهدی محسنی فر

 


[ چهارشنبه 93/10/24 ] [ 3:59 عصر ] [ شـــــــــهـرناز ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

زینب هستم دانشجوی زیست شناسی دانشگاه اصفهان با نام مستعار شهرناز در خدمتتونم
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 30
بازدید دیروز: 47
کل بازدیدها: 92206